Rygor Egzekucji z art. 777 k.p.c. co do zapłaty czynszu - Notariusz

Poddanie się rygorowi egzekucji w akcie notarialnym co do zapłaty czynszu.

Notariusz Warszawa - Rygor egzekucji art. 777 k.p.c.
Zastanawiasz się nad wynajmem mieszkania? Boisz się, że najemca nie ureguluje należności za czynsz lub zniszczone wyposażenie lokalu? Koniecznie przeczytaj czym jest poddanie się rygorowi egzekucji w trybie art. 777. Kodeksu postępowania cywilnego.

Poddanie się rygorowi egzekucji co do zapłaty czynszu jest to instrument pozwalający wynajmującemu na zabezpieczenie swoich interesów w zakresie zapłaty przez najemcę czynszu najmu, odsetek oraz innych należności wskazanych w umowie wynajmu lokalu co do których najemca podda się rygorowi egzekucji w treści aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza.

W praktyce naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie poddanie się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. co do zapłaty czynszu występuje zazwyczaj w parze z poddaniem się rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ocenie naszych Notariuszy takie połączenie to dogodna forma zabezpieczenia interesów wynajmującego, posiadającego pewne obawy co do rzetelności najemcy. Poddanie się rygorom egzekucji w treści aktu notarialnego, zastępuje orzeczenie sądowe o zasądzeniu należności lub orzeczeniu eksmisji, które w praktyce ciężko uzyskać, a procedura jego uzyskania bywa nieraz żmudna, ze względu na liczne ograniczenia w możliwości eksmisji najemcy.

Więcej informacji na temat poddania się rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu oraz wzory takich umów znajdą Państwo na stronie Notariusz Warszawa pod linkiem (najem okazjonalny).

Forma poddania się rygorowi egzekucji.

Jedną z przewidzianych form tytułu eksmisji jest akt notarialny poddania się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. sporządzony przed notariuszem w jego kancelarii notarialnej.

W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, akt ten zawiera:

 • - Wskazanie dłużnika oraz wierzyciela (w przypadku wynajmu lokalu tj. najemcy i wynajmującego),
 • - wskazanie obowiązków dłużnika (np. zapłata czynszu, opróżnienie lokalu),
 • - wskazanie podstawy prawnej (umowy), z której wynikają obowiązki,
 • - oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. co do zapłaty czynszu lub wydania lokalu oraz w trybie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw co do opróżnienia lokalu,
 • - termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie (art. 777. §1 pkt. 4),
 • - termin do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności (art. 777. §1 pkt. 5).
 • Rygor egzekucji w formie aktu notarialnego w praktyce. Jakie przysparza korzyści?

  Uzyskanie przez wynajmującego od najemcy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza zawierającego poddanie się rygorowi egzekucji pozwala na prostsze i szybsze przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. We wskazanym przypadku nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania rozpoznawczego przez sąd, a wystarczające jest nadanie klauzuli wykonalności co do oświadczenia najemcy. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd nie bada czy zobowiązanie faktycznie powstało, a jedynie czy akt notarialny spełnia wymogi formalne. Klauzula wykonalności stanowi podstawę wszczęcia egzekucji, przeprowadzanej przez komornika.

  Podstawa prawna.

  „Art.  777 §  1. Tytułami egzekucyjnymi są:
  1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  1 z 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  2) (uchylony);
  2 z 1) (uchylony);
  3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.
  §  2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.
  §  3. (uchylony).”

  Notariusz Warszawa ul. Bracka 20/17, Tel: 22 827 25 38