Notariusz w Warszawie - Akty Notarialne

Akty Notarialne

Notariusz w Warszawie- Akty Notarialne

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują ona centralne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych przez Notariusza.

Akty notarialne są szczególnym dokumentem. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń - wcześniej złożonych przez strony, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostaje podpisana przez notariusza oraz strony.

Akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej w naszym przypadku w siedzibie w Warszawie, natomiast strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Akt notarialny można podzielić na kilka zasadniczych części. W pierwszej, tzw. komparycji aktu zawsze znajduje się data, miejscowość zawarcia aktu, oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. Następną część stanowi właściwa treść aktu notarialnego. Kolejno następuje część dotyczącą podatków, opłaty sądowej i taksy notarialnej. Na końcu występuje stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu, oraz podpisy osób stawiających i notariusza.

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, czynność dokonana przez notariusza bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 §2 kodeksu cywilnego).

Przygotowanie wypisów i odpisów aktu notarialnego

W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie wypisy jak i odpisy przygotowuje sekretariat. Ma to na celu usprawnienie czynności notarialnej i skrócenie do minimum czasu oczekiwania.

Po podpisaniu przez strony czynności notarialnej, zazwyczaj w formie aktu notarialnego sekretariat przystępuje do wykonania wypisów i odpisów przesyłanych do sądów, urzędów skarbowych, gmin oraz pobieranych przez strony.

Każdy wypis aktu notarialnego przed wydaniem zostaje:

  • - znitowany,
  • - zszyty nicią,
  • - opieczętowany (każda ze stron pieczęcią tuszową natomiast ostatnia strona pieczęcią suchą),
  • - zparafowany na każdej ze stron),
  • - podpisany,
  • - wpisany do repertorium (nadanie indywidualnego numeru).
  • Nie wszystkie pytania zostały wystarczająco wyjaśnione w wątku poświęconym aktom notarialnym? W takim razie skontaktuj się z naszą Kancelarią Notarialną w Warszawie a notariusze z pewnością rozwieją Twoje wątpliwości.

Kancelaria Notarialna Warszawa
Akt Notarialny