Notariusz Warszawa Kancelaria Notarialna Warszawa Krzysztof Kruszewski

Notariusz

Kancelaria Notarialna Warszawa - Notariusz

Notariusz (niegdyś rejent) urzędnik państwowy powoływany przez ministra sprawiedliwości do przygotowywania i sporządzania czynności notarialnych (w tym zwłaszcza aktów notarialnych). Notariusz w związku z piastowanym urzędem dysponuje szeregiem uprawnień, natomiast czynności notarialne dokonywane w jego obecności posiadają moc dokumentów urzędowych. Jako bezstronny urzędnik czuwa nad bezpieczeństwem oraz pewnością świadczonych czynnosci notarialnych. Jedną z ważniejszych cech urzędu notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez dokładne wytłumacze stronom zawierającym umowę jej brzmienia i konsekwencji prawnych. Zasadnym jest w przeciwieństwie do adwokatów czy radców prawnych mówienie o świadczonych czynnościach a nie usługach prawnych.

Prawo o notariacie ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku reguluje podstawowe założenia działalności notariusza. Dokładny spis i opis tego aktu prawnego znajdą Państwo w zakładce "Prawo o notariacie" na naszej stronie internetowej.

Od 2009 roku poszerzył się katalog uprawnień notariusza! Krajowa Rada Notarialna utworzyła tzw.  teleinformatyczny Rejestr Sądowy do rejestracji aktów poświadczenia dziedziczenia w skrócie APD. Więcej na ten temat w zakładce "Rejestry Notarialne"

Siedzibą każdego z notariuszy jest kancelaria notarialna. Jeden notariusz sprawuje swój urząd tylko w jednej kancelarii np. Notariusz Krzysztof Kruszewski Warszawa Bracka 20 / 17. W szczególnych przypadkach gdy wymaga tego sytuacja notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii. Jednak należy podkreślić, że taka sytuacja powinna mieć charakter incydentalny.

Obecność notariusza przy sporządzaniu czynności może mieć dwojaki charakter:

ważność czynności wymaga obecności notariusza (obowiązek)

Lub

strony chcą nadać formę notarialną dla określonej czynności

O ile w pierwszym przypadku obecność notariusza nie podlega dyskusji o tyle coraz częstszym zjawiskiem jest sporządzanie czynności w formie notarialnej, którym ustawodawca nie nadał takiego obowiązku. Jest to spowodowane większą pewnością, gwarancją prawidłowego zawarcia umowy oraz możliwością wskazania przez notariusza konsekwencji prawnych takiego zachowania.  

Opłaty notarialne pobierane w związku z dokonaniem czynności wyliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dodatkowo notariusz może pobrać opłatę tytułem zwrotu kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z dokonaniem czynności. Szczegółowe stawki oraz kalkulator opłat znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie.

Wbrew powszechnemu mniemaniu istnieje możliwość zwlonienia od kosztów wynagrodzenia notariusza. Zgodnie bowiem z art. 6 "prawa o notariacie" osoba, która nie jest w stanie ponieść bez uszczerbku określonego w ustawie ciężaru pieniężnego może wystąpić do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości bądź części z obowiązku takiego świadczenia.

Podstawowe zadania świadczone przez notariusza w naszej warszawskiej kancelarii notarialnej:Wszystkie dokumenty przygotowane przez notariusza powinny mieć charakter zrozumiały a ich forma przejrzysty.W trakcie przygotowania czynności notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów dwóch stron pozostając w niezależnych relacjach ze stronami.W naszej Kancelarii Notariusz Krzysztof Kruszewski dokłada najwyższej staranności w celu upewnienia się, że strony dokładnie rozumieją treść zawieranej umowy oraz są świadome ewentualnych konsekwencji prawnych. Doświadczony notariusz z łatwością wykrywa niezgodne z prawem postanowienia czynności oraz odmawia jej dokonania, na taką odmowę przysługuje stronie zaskarżenie decyzji o odmowie do właściwego (dla położenia kancelarii notarialnej) sądu wojewódzkiego za pośrednictwem Notariusza.

Notariusz jest zobowiązany do odmowy dokonania czynności, która dotyczy:


W ramach prowadzonej kancelarii Notarialnej, Notariusz jest obowiązany do przestrzegania zasad moralnych jak i zasad etyki zawodu notariusza przewidzianych w uchwale Krajowej Izby Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 roku Kodeks Etyki Notariusza.