Kancelaria Notarialna Warszawa - Depozyty

Depozyty

Kancelaria Notarialna Warszawa - Depozyty

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych, informatyczny nośnik danych, zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Z przyjęcia dokumentu (informatycznego nośnika danych) na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje, komu i pod jakim warunkiem dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument przyjęty na przechowanie wydaje się osobiście osobie wymienionej w protokole lub jego następcy prawnemu.

Notariusz może też w związku z dokonywaną w jego kancelarii notarialnej czynnością przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jego następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Skorzystanie z instytucji depozytu notarialnego jest wykorzystywane w szczególności przy czynnościach notarialnych dotyczących przedmiotów o bardzo dużej wartości lub sytuacji gdy strony mają do siebie zaufanie.

Za mało wnikliwie wytłumaczyliśmy ten problem? Zapraszamy na osobiste spotkanie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.