Kancelaria Notarialna Warszawa - Zasiedzenie

Zasiedzenie

Notariusz Warszawa - Podstawa Zasiedzenia

Instytucja zasiedzenia w polskim ustawodawstwie występuje od stuleci, a jej początki datuje się na XIII w. (Statut Warcki). Zasiedzenie możemy podzielić na 2 rodzaje według rzeczy:

Zasiedzenie ruchomości w zgodzie a art. 174 k.c. następuje w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 3 lat przez posiadacza samoistnego pod warunkiem, że nie posiadał on przedmiotu w złej wierze.

Zasiedzenie nieruchomości w zgodzie z art. 172 k.c. następuje jeżeli posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem posiada taką nieruchomość przez okres 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze jako posiadacz samoistny.

W przypadku, gdy małoletni jest właścicielem nieruchomości wobec którego biegnie termin zasiedzenia, zasiedzenie takie nie może skończyć się przed upłwem 2 lat od uzyskania przez niego pełnoletniości.

Doliczenie okresu posiadania poprzednika. W przypadku gdy podczas biegu zasiedzenia doszło do przeniesienia posiadania, aktualny posiadacz może doliczyć czas posiadania poprzednika (warunek poprzedni posiadacz zasiadywał nieruchomość w dobrej wierze). Jeżeli natomiast poprzedni właściciel zasiadywał w złej wierze nieruchomość, wtedy zasiedzenie przez aktualnego posiadacza jest możliwe jeżeli współny czas posiadaczy wyniósł co najmniej 30 lat.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia (postępowanie nieprocesowe) należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego miejscowo według położenia nieruchomości.

Przykładowy wniosek do sądu:

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

Warszawa, 5.01.2015 r.

                                                                                                                                              Sąd Rejonowy w ....
                                                                                                                                              Wydział Cywilny
                                                                                                                                              00-000 Warszawa
                                                                                                                                              ul. Nieznana 2

                                                                                                                 Wnioskodawca: Jan Notariusz,
                                                                                                                 zam 00-00 Warszawa, ul. Zmyślona 1,
                                                                                                                 Adw. Łukasz Notarialny (pełnomocnictwo załączone)
                                                                                                                 Uczestnik: Halina Kancelaria,
                                                                                                                 zam 00-028 Warszawa, ul Bracka 20/17

WNIOSEK

Wnoszę o stwierdzenie, że Jan Notariusz, syn Adama i Ewy, nabył przez zasiedzenie w dniu 3.10. 2010 r. własność nieruchomości o pow. 1,2 ha, położej w Warszawie nr. 1, dla której w Sądzie Rejonowym (wydział) w Warszawie prowadzona jest księga wieczysta KW nr. 1111.

UZASADNIENIE

Dnia 2 października 1990 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez zachowania wymaganej formy aktu notarialnego, od tego okresu wnioskodawca posiada nieprzerwanie i samoistnie nieruchomość. Nie jest kwestionowane posiadanie wskazanej nieruchomości przez jakąkolwiek osobę w tym poprzedniego właściciela Halinę Kancelarię.

Dowód:

Wobec niekwestiowanego faktu nieprzerwanego posiadania nieruchomości w dobrej wierze w okresie ponad 20 lat, wnioskodawca nabył dnia 3.10.2010 r. własność nieruchomości o pow. 1,2 ha w Warszawie.

Załączniki:

Jan Notariusz