Notariusz Warszawa Kancelaria Notarialna Warszawa Krzysztof Kruszewski

Pełnomocnictwo notarialne

Notariusz Warszawa - Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo polega na ustanowieniu zastępcy, który podczas dokonywania czynności działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Jako czynność prawna jest oświadczeniem woli mocodawcy upoważniającym osobę lub kilka osób do dokonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Dokument taki nie wywiera na pełnomocniku obowiązku reprezentacji, stanowi jedynie możliwość. Pełnomocnictwo poza nielicznymi sytuacjami (zwłaszcza odnoszącymi się do nieruchomości), nie wymaga formy aktu notarialnego.

Mocodawca to osoba udzielająca pełnomocnictwa, która do ważności czynności musi bezwzględnie posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnik to osoba fizyczna bądź prawna, na rzecz której zostało udzielone pełnomocnictwo. Przy czym ograniczona zdolność do czynności prawnych nie jest przeszkodą do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz mocodawcy.

Wymogi ważności pełnomocnictwa:

 • Zdolność do czynności prawnych,
 • Powiadomienie pełnomocnika,
 • Zachowanie odpowiedniej formy (w przypadkach określonych ustawą),
 • Udzielenie dalszego pełnomocnictwa (uzależnienie od umocowania pełnomocnika).

 • Możemy wyróżnić następujące rodzaje pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo ogólne,
 • pełnomocnictwo rodzajowe,
 • pełnomocnictwo szczególne.

 • Pełnomocnictwo ogólne

  "Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności."

  Pełnomocnictwo ogólne, udzielane jest zazwyczaj do czynności tzw. zwykłego zarządu oraz administrowania majątkiem mocodawcy. Należy przez to rozumieć taki rodzaj pełnomocnictwa, który pozwala na dokonywanie przez upoważnioną osobę czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu takich jak: reprezentowanie przed instytucjami, przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej, przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed urzędami, w tym urzędami skarbowymi, przed Zakładem Ubezpieczeń społecznych, przed Narodowym Funduszem Zdrowia, na zebraniach członków wspólnot mieszkaniowych i prawie głosu, przed sądami, w sprawach bankowych, w tym dokonywania wpłat i wypłat wszelkich środków z i na rachunki mocodawcy w bankach i instytucjach finansowych, zawierania umów dzierżawy, najmu, umów z dostawcami wszelkich mediów oraz usług telekomunikacyjnych, na warunkach według uznania pełnomocnika, odbioru przesyłek poleconych, przekazów pocztowych oraz wszelkich innych przesyłek kurierskich, uzyskiwania wszelkich informacji dotyczących Mocodawcy, w tym zwłaszcza informacji dotyczących stanu zdrowia w polskich jak i zagranicznych placówkach medycznych.

  Forma pełnomocnictwa ogólnego została przewidziana w art. 99 kodeksu cywilnego. Co do zasady pełnomocnictwo takie powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, jednak w przypadku gdy do ważności czynności wymagana jest inna forma, również pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności powinno zostać sporządzone w tej samej formie.

  Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe)

  Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest do dokonywania określonego rodzaju czynności np. do zawierania umowy o pracę. Pełnomocnictwo takie określa wyraźnie jaki rodzaj czynności oraz przedmiot jest nim objęty, w odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego. Czynności te mogą znajdować się w granicach zwykłego zarządu, a także przekraczać zakres zwykłego zarządu.

  Pełnomocnictwo szczególne

  Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest do dokonania konkretnej, poszczególnej czynności prawnej wskazanej w ustawie albo gdy ustawa wymaga dla ważności czynności określonej formy, np. przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji czynności, do których umocowany jest pełnomocnik, mogą być czynnościami mieszczącymi się w zakresie zwykłego zarządu, a także przekraczającymi zakres zwykłego zarządu.

  Jeżeli czynność prawna musi być dokonana w szczególnej formie, wtedy pełnomocnictwo powinno być zawarte także w takiej formie, co stanowi art. 99 § 1. Należy przez to rozumieć, że w przypadku gdy np. dla przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, wtedy notariusz dokonuje pełnomocnictwa również w formie aktu notarialnego.

  Pełnomocnictwo procesowe

  Udzielane jest do dokonywania czynności przed sądem, podstawę jego udzielenia stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wyróżnia pełnomocnictwo procesowe ogólne oraz pełnomocnictwo procesowe szczególne, udzielane do poszczególnych spraw.

  Od pełnomocnictwa materialnego pełnomocnictwo procesowe wyróżnia ograniczenie co do podmiotów mogących występować w roli pełnomocnika. Zgodnie z art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być:

 • adwokat, radca prawny oraz w sprawach własności przemysłowej rzecznik patentowy,
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
 • współuczestnik sporu,
 • rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

 • W sytuacji, gdy chcemy sporządzić pełnomocnictwo u notariusza w Warszawie wymagane są:

 • dowód osobisty mocodawcy,
 • dane z dowodu osobistego osoby lub osób, którym chcemy udzielić pełnomocnictwa,
 • określenie zakresu pełnomocnictwa.

 • W celu udzielenia pełnomocnictwa niezbędna jest obecność mocodawcy, obecność pełnomocnika nie jest obowiązkowa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby brał udział w przeprowadzanej czynności.

  Notariusz Warszawa sporządza pełnomocnictwo określonego rodzaju, którego oryginał zostaje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, zaś strona lub osoba upoważniona (pełnomocnik) otrzymuje wypis, którym posługuje się, gdy reprezentuje mocodawcę.

  Odwołanie pełnomocnictwa

  Pełnomocnictwo może być co do zasady w każdej chwili odwołane, jednak w sytuacji, gdy mocodawca zrzeknie się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, jego odwołanie nie może nastąpić. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa przez notariusza w formie aktu notarialnego, do odwołania nie jest wymagana taka forma.

  Wygaśnięcie pełnomocnictwa

  Może nastąpić z mocy ustawy lub na podstawie umowy.

  Z mocy ustawy:

 • > wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej ustalono,
 • w chwili spełnienia czynności, do której umocowany był pełnomocnik, pełnomocnictwo wygasa.
 • Na podstawie umowy:

 • w sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony, to po upływie tego czasu pełnomocnik nie może dokonywać czynności w imieniu mocodawcy,
 • gdy pełnomocnik utraci pełną i ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 • W przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa lub odwołania go przez mocodawcę, pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentu zawierającego pełnomocnictwo.

  W sytuacji zawarcia umowy przez pełnomocnika, nie mającego umocowania albo przekroczenia zakresu umocowania w pełnomocnictwie, aby umowa była ważna, musi ją zatwierdzić osoba, w której imieniu została zawarta. Druga strona może wyznaczyć tej osobie odpowiedni termin do zatwierdzenia.

  Gdy umowa nie zostanie zatwierdzona, ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego co otrzymał dzięki zawarciu umowy. Strona, która zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania albo o przekroczeniu uprawnień zawartych w pełnomocnictwie może domagać się naprawienia szkody, którą poniosła przez zawarcie umowy.

  Art. 104 kodeksu cywilnego stanowi nieważność dokonanej jednostronnej czynności prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania.

  „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.“

  Gdy pełnomocnik dokona czynności, która uprzednio wchodziła w zakres pełnomocnictwa, w sytuacji wygaśnięcia pełnomocnictwa, czynność ta co do zasady jest uważana za ważną, jeżeli druga strona nie wiedziała o wygaśnięciu pełnomocnictwa lub z łatwością nie mogła się o tym dowiedzieć.

  W Kodeksie cywilnym występuje także pełnomocnictwo substytucyjne. Jego istotą jest ustanowienie przez pełnomocnika dla mocodawcy innych pełnomocników, gdy jest to możliwe na podstawie treści pełnomocnictwa, na podstawie ustawy lub na mocy stosunku prawnego, który stanowi podstawę pełnomocnictwa.

  Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników, których zakres umocowania w pełnomocnictwie będzie taki sam. Każdy z pełnomocników ma prawo działać samodzielnie, chyba że w pełnomocnictwo przewiduje co innego.

  Z art. 108 Kodeksu cywilnego wynika, że pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności, której dokonywa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mocodawca przewidział możliwość zawarcia przez pełnomocnika reprezentującego dwie strony czynności.

  Opłaty notarialne za pełnomocnictwo

  Nasz Notariusz w Warszawie pobiera za sporządzenie aktu notarialnego pełnomocnictwa maksymalna taksę notarialną w wysokości 30 zł + 23% VAT, jednak w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest do kilku różnych czynności opłata wyniesie 100 zł + 23% VAT.

  Kwoty te nie obejmują wypisów, za które notariusz pobierze opłatę 6 zł + 23% VAT za stronę pełnomocnictwa.

  W przypadku, gdy pełnomocnictwo zawiera umocowanie procesowe, należy także wnieść opłatę skarbową, która wynosi 17zł.

  Właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest:

 • wójt,
 • burmistrz
 • prezydent miasta właściwy według miejsca, gdzie zawierana będzie umowa w formie aktu notarialnego.

 • Nasz Notariusz z Warszawy dokonuje pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego bądź poświadcza podpisy pod pełnomocnictwem przygotowanym przez zainteresowanych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba sekretariat Kancelarii Notarialnej może pomóc w przygotowaniu upoważnienia.

  W celu sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego bądź poświadczenia podpisu, zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie.