Notariusze w Warszawie - Opłaty Notarialne

Opłaty Notarialne

Notariusz Warszawa - Opłaty Notarialne

Wynagrodzenie notariusza wskazane poniżej stanowi maksymalne stawki taksy notarialnej określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny 22 827 25 38, bądź mailowy sekretariat@kancelarianotarialna.eu

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie. Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera wymagane prawem opłaty i podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe właściwych sądów i urzędów skarbowych.

Opłaty dzielimy na:

-Podatki (odprowadzane na rzecz właściwych urzedów skarbowych),
-Opłaty Sądowe (odprowadzane na rzecz właściwych sądów),
-Taksa Notarialna.

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego:


Notariusz w ramach swojej działalności pobiera taksę notarialną w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
do 3 000zł 100zł
powyżej 3 000zł do 10 000zł 100zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000zł
powyżej 10 000zł do 30 000zł 310zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000zł
powyżej 30 000zł do 60 000zł 710zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000zł
powyżej 60 000zł do 1 000 000zł 1 010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000zł
powyżej 1 000 000zł do 2 000 000zł 4 770zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000zł
powyżej 2 000 000zł 6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000zł nie więcej niż 10 000zł, spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł

*Tabela stanowi maksymalne stawki taksy notarialnej

Nowy projekt: Bankowy Tytuł Egzekucyjny

W przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP w art. §6 Notariusz pobiera 1/2 maksymalnej stawki taksy notarialnej. (pobierz rozporządzenie)

W przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP w art. §7 Notariusz pobiera 1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej. (pobierz rozporządzenie)

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Umowę majątkową małżeńską 400zł
testament 50zł
testament zawierający zapis zwykły 150zł
testament zawierający polecenie 150zł
testament z pozbawieniem prawa do zachowku 150zł
testament zawierający zapis windykacyjny 200zł
odwołanie testamentu 30zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić 60zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750zł
za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500zł
za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300zł
za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego 1000zł
za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100zł
za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20zł
za sporządzenie innego protokołu 200zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50zł
za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30zł

*Tabela stanowi maksymalne stawki taksy notarialnej

Notariusz Warszawa pobiera 6zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu, odpisu, wyciągu z aktu notarialnego lub innego dokumentu. Za stronę uważa się tekst zawierający nie mniej niż 25 wierszy.

Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300zł
na dokumentach, nie oznaczonych sumą pieniężną 20zł
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6zł za każdą stronę
za poświadczenie czasu okazania dokumentu 6zł za każdą stronę
za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5zł
za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu 30zł
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 30zł

*Tabela stanowi maksymalne stawki taksy notarialnej

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

W celu wyliczenia opłat prosimy o przejście na stronę Kalkulator Opłat Notarialnych, badź kontakt telefoniczny z Kancelaria Notarialna Warszawa pod numerem 22 827 25 38.