Notariusz Warszawa - Czynności Notarialne

Czynności Notarialne

Notariusz Warszawa - Czynności Notarialne

Notariusz stoi na straży pewności rynku umów i rzetelności czynności notarialnych. Notariusz jako bezstronny urzędnik państwowy jest zobowiązany do upewnienia się, że strony przed zawarciem umowy dokładnie rozumieją jej treść.

Do katalogu czynności notarialnych świadczonych przez notariusza w naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie należą: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD), poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Nasza Kancelaria Notarialna dokonuje Czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Przed planowaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z notariuszem Krzysztofem Kruszewski w celu ustalenia warunków, treści oraz formy czynności notarialnej, a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie "Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych)."

Należą do nich zwłaszcza:

NIERUCHOMOŚCI DZIEDZICZENIE FIRMA MAJĄTEK RODZINNY
Umowa przedwstępna Testament Umowa spółki z o.o. Rozdzielność majątkowa
Umowa sprzedaży nieruchomości Testament z poleceniem Sprzedaż przedsiębiorstwa Rozdzielność z wyrównaniem
Ustanowienie odrębnej własności Testament z zapisem Zbycie udziałów Rozszeżenie wspólności
Ustanowienie hipoteki Wydziedziczenie Pożyczka Ograniczenie wspólności
Ustanowienie Służebności Zapis Windykacyjny Umowa przedwstępna Pełnomocnictwa
Zniesienie współwłasności Poświadczenie dziedziczenia (APD) Pełnomocnictwa Darowizny
Darowizna Dział spadku Pierwokup Zarząd majątkiem
Użytkowanie Wykonawca testamentu Służebność Użyczenie samochodu
Umowa dożywocia Użytkowanie
Zamiana
Najem okazjonalny
Przeniesienie ROD
Nowy Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Kancelaria Notarialna Warszawa prowadzona przez Notariusza Krzysztofa Kruszewskiego znajduje się w Warszawie przy Brackiej 20/17. Jeżeli nie wszystkie Państwa pytania zostały wyjaśnione zachęcamy do kontaktu z sekretariatem pod numerem 22 827 25 38.