Notariusze Warszawa - Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Notariusz Warszawa - Wymagane Dokumenty

W celu ułatwienia naszym klientom przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnych świadczonych w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (centrum), poniżej zamieszamy ich szczegółowy spis.

Czynność notarialna Wymagane dokumenty
Sprzedaż nieruchomości gruntowej dowód osobisty, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą dowód osobisty, podstawa nabycia, odpis księgi wieczystej
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dowód osobisty, zaświadczenie o prawie.
*Jeśli istnieje odpis księgi wieczystej, umowa nabycia, w przypadku darowizny dowód opłacenia podatku
Umowa przedwstępna dowód osobisty, podstawa nabycia, odpis z księgi wieczystej
*w przypadku nieruchomości gruntowej wypis z rejestru gruntów, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Umowa deweloperska dowód osobisty, tytuł własności, odpis księgi wieczystej, prospekt informacyjny wraz z załącznikami
Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości dowód osobisty, w przypadku firm umocowanie do pełnomocnictwa
Wyodrębnienie lokalu dowód osobisty, tytuł własności, zaświadczenie o samodzielności, kartoteka lokalu, kartoteka budynku
Ustanowienie hipoteki dowód osobisty, tytuł własności, podstawa ustanowienia hipoteki (umowa kredytu bankowego, umowa pożyczki, inna umowa, z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką)
Ustanowienie służebności dowód osobisty, tytuł własności, odpis z księgi wieczystej
Ustanowienie dożywocia dowód osobisty, tytuł własności, odpis z księgi wieczystej
Sporządzenie testamentu dowód osobisty
Zapisy testamentowe dowód osobisty, tytuł własności
Akt poświadczenia dziedziczenia akt zgonu spadkodawcy, zaświadczenie o numerze pesel zmarłego, akty urodzenia spadkobierców, akt małżeństwa spadkobiercy, dowody osobiste spadkobierców
* w przypadku śmierci drugiego z małżonków, akt małżeństwa spadkodawcy
* w przypadku zmiany nazwiska na skutek małżeństwa akt małżeństwa
* w przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, konieczny będzie dodatkowy akt zgonu spadkodawcy
Poświadczenie podpisu dowód osobisty
Dział spadku dowód osobisty, potwierdzenie uregulowania podatku, tytuł wlasności  spadkodawcy, postanowienie spadkowe
Umowa spółki dowody osobisty wspólników, obowiązki obligatoryjne zgodnie z ustawą
Sprzedaż przedsiębiorstwa z nieruchomościami dowód osobisty, umocowanie do reprezentacji,
Pełnomocnictwo do czynności dowód osobisty, wykazanie prawa
Umowa majątkowa dowody osobiste, akt zawarcia małżeństwa
Zaciągnięcie zobowiązania w imieniu małżonka dowody osobiste, tytuł własności, zgoda małżonka
Zarząd majątkiem małoletniego Zgoda sądu na rozporządzenie bądź obciążenie majątkiem

* w przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z KRS, dane przedstawicieli oraz ich pełnomocników obejmujących oprócz imion i nazwisk również PESEL, miejsce zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie, bądz w siedzibie Kancelarii - Notariusz Warszawa Krzysztof Kruszewski ul. Bracka 20/17.