Notariusze w Centrum - Księgi Wieczyste

Księgi Wieczyste

Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum

Księga wieczysta jest rejestrem państwowym ujawniającym stan prawny nieruchomości i własnościowych spółdzielniczych praw do lokali. Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe. W Warszawie wydziały ksiąg wieczystych są tylko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa (Al. Solidarności 58) i wbrew nazwie sądu obejmują cały obszar Warszawy a także niektóre miejscowości podwarszawskie.

Księga wieczysta składa się z działów:

Dobry notariusz wskaże oraz precyzyjnie wyjaśni znaczenia poszczególnych zapisów z księgi wieczystej.

Jeśli akt notarialny obejmuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej notariusz zamieszcza w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i wypis tego aktu przesyła z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych. Notariusz pobiera też od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi.

Notariusz również oblicza, pobiera i uiszcza właściwemu organowi podatkowemu następujące podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn należnego od zawartych w formie aktu notarialnego darowizny albo umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Notariusz przekazuje właściwemu organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej (staroście) odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Notariusz przekazuje wypisy aktu notarialnego również innym organom i podmiotom: m.in. wójtowi w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego albo zmianą, spółdzielni w sytuacji gdy akt notarialny obejmujące zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Doświadczony notariusz wskazuje jakie jeszcze formalności pozostają do załatwienia po podpisaniu przez strony aktu notarialnego m. in. wskazuje jakie są obowiązki związane z nabyciem przez strony nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Kancelaria Notarialna położona w centrum Warszawy, zaprasza wszystkich zainteresowanych w celu świadczenia czynności notarialnych