Kancelaria Notarialna - Tajemnica Notarialna

Tajemnica Notarialna

Notariusze Warszawa - Tajemnica Notarialna

Jedną z podstaw zaufania do notariusza jest zachowanie tajemnicy notarialnej. Notariusz w ramach prowadzonej kancelarii notarialnej o wszystkich okolicznościach, których dowiedział się w związku dokonywaną czynnością notarialną jest obowiązany do zachowania w tajemnicy. Obowiązek ten nie ustaje w momencie odwołania notariusza.

W przypadku składania zeznać przez notariusza przed sądem w charakterze świadka obowiązek taki wygasa chyba, że wyjawienie tajemnicy zagraża powszechnemu dobru albo ważnemu interesowi prywatnemu. W takim przypadku do zwolnienia z tajemnicy notarialnej uprawnioną jednostką jest aktualnie urzędujący Minister Sprawiedliwości.

Doświadczony notariusz dysponuje szeregiem środków zapewniających zachowanie w tajemnicy informacji przekazywanych do kancelarii notarialnej. Wybór sprawdzonego notariusza gwarantuje ochronę danych osobowych, tajemnicy handlowej czy historii rodzinnej. Dobry notariusz znając okoliczności sprawy pozostaje niezależny od każdej ze stron czynności notarialnej.

W zakresie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu notariusz nie jest obowiązany tajemnicą. (pobierz ustawę)

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z Notariuszem z Warszawy (dogodny dojazd, centrum miasta) 22 827 25 38.