Bankowy tytuł egzekucyjny - Notariusz

Bankowy Tytuł Egzekucyjny


Notariusz Warszawa - Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Instytucja, która ostatnimi czasy nabrała rozgłosu za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzekającego o niezgodności bankowego tytułu egzekucyjnego z konstytucją. Jak podkreślił Trybunał jest to nieuzasadnione uprzywilejowanie instytucji finansowych swoich klientów.

Jednocześnie co warto zauważyć Trybunał Konstytucyjny dał bankom okres na przystosowanie mechanizmów bankowych 16 miesięczny. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 sierpnia 2016r.

Trybunał orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe są niezgone z art. 32 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie.

" Art. 96. 1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne."
"Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. 2. 191) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia. 3. Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, o której mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia."

Rozwiązanie jakie zostało wprowadzone z pewnością wzmacnia pozycję kredytobiorcy, który poddaje się rygorowi egzekucji przed Notariuszem posiadającym tzw. uprawnienia urzędnika państwowego. Niestety dla kredytobiorcy wiąże się to z dodatkową opłatą wobec Notariusza podczas dokonywania czynności notarialnej oraz stawiennictwem w jednej z Kancelarii Notarialnych.

Wychodzą na przeciw oczekiwaniom konsumenta Minister Sprawiedliwości po konsultacjach z zainteresowanymi organami prowadzi prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej taksy notarialnej pobieranej przez Notariuszy w taki sposób, aby opłata notarialna nie stanowiła znacznego obciążenia kredytobiorcy.

  • Projekt rozporządzenia zmieniającego -pobierz
  • Sygnatura akt P 45/12, wyrok z 14 kwietnia 2015 r.pobierz
  •